De vereniging

Het ontstaan van de vereniging

Op 17 januari 1987 kwam een aantal Duitsland-verzamelaars in Utrecht bij elkaar om, voor de tweede keer sinds de Tweede Wereldoorlog, te trachten een vereniging van Duitsland-verzamelaars op te richten. Deze poging werd een succes! Inmiddels bestaat de Filatelistenvereniging Duitsland alweer 30 jaar en heeft ze rond de 200 leden.

Doelstelling

De Filatelistenvereniging Duitsland stelt zich ten doel:

 • De vele facetten van de Duitsland-filatelie onder een breder publiek te brengen.
 • Informatie en kennis over de Duitsland-filatelie uit te wisselen en uit te breiden.
 • Duitsland-verzamelaars met elkaar in contact te brengen.
 • De Duitsland-verzamelingen van haar leden te verbeteren.

Onder “Duitsland” wordt in dit verband verstaan: alle gebieden die, volgens de Michel Duitsland-catalogus, tot het grondgebied van Duitsland behoren of daartoe ooit hebben behoord, alsmede alle gebieden die ooit, in welke hoedanigheid dan ook, onder het gezag van Duitsland hebben gestaan. Voor meer informatie over het verzamelgebied Duitsland, klik hier. Zowel verzamelaars van Duitse postzegels, als specialisten op het gebied van Duitse poststempels, poststukken en posthistorie, vinden bij de Filatelistenvereniging Duitsland onderdak. Ledenbijeenkomsten Vier keer per jaar vindt een ledenbijeenkomst plaats. Locatie: “De Schuilplaats”, Otterloseweg 18a , 6718 ZM Ede, gratis parkeren mogelijk in directe omgeving) De ledenbijeenkomsten in 2022 vinden plaats op de 2e zaterdag in september en de 1e zaterdag in november. Vanaf 10.00 uur: zaal open met mogelijkheden tot kopen, verkopen, ruilen van materiaal en het leggen van contacten, uitwisselen van informatie, etc. Vanaf 14.00 uur tot ± 16.00 uur: officieel gedeelte met regelmatig een lezing of presentatie en altijd een veiling voor en door leden met veel interessant materiaal. Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad “Deutsche Post” met vele interessante artikelen alsmede info over de vereniging, verslagen en de kavellijst van de eerstvolgende veiling. Mogelijkheden tot deelname aan het rondzendverkeer, als inzender en/of als koper. De vereniging neemt deel aan diverse filatelistische activiteiten zoals bijvoorbeeld Postex in Apeldoorn. De vereniging onderhoudt contacten met verwante verenigingen zoals (de Nederlandse sectie van) de Arbeitsgemeinschaft Germania in de Duitse Bund Deutscher Philatelisten en met de Engelse Germany & Colonies Philatelic Society.

Informatie

Voor informatie en/of aanmelding als lid kunt u zich wenden tot:
Johan Pasop, telefoon 06 – 51 46 63 07. Wilt u informatie? U kunt ook een e-mail sturen! secretaris@fvduitsland.nl Als u belangstelling hebt, bezoekt u dan ook een keer een van onze ledenbijeenkomsten. U bent van harte welkom! De contributie bedraagt € 22,50 per jaar. Bankrekening NL79 INGB 0005 8590 47 t.n.v. Filatelistenvereniging Duitsland, Berlicum.

Bestuur

 • Lex Buren, Voorzitter               
 • Johan Pasop, Secretaris     
 • Peter Mulders, penningmeester  
 • Wilco Bresser, veilingmeester
 • Berry Jakobsen, rondzendleider & webmaster
 • Peter Mulders, ledenadministrateur
 • Ryan Boons, redacteur verenigingsblad Deutsche Post en vice-voorzitter
 • Jan Hartman, commissaris evenementen

Ereleden

 • Hans Petersen, erevoorzitter †
 • Fred Jacobs †
 • Fop van den Hoofdakker
 • Ton Flerig †